Kliknij w link poniżej aby sprawdzić orientacyjny czas oczekiwania na wizytę w Poradniach Dermatologicznych NFZ

Zasady przyjęć pacjentów w ramach umowy NFZ

1. Ogólne zasady rejestracji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • telefonicznie: 728-722-300,

 • za pomocą portalu, przycisk niżej.

2. Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,

 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,

 • osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

3. Ustalanie terminu wizyty. Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

 • Pacjent przychodzący do poradni w celu rejestracji do specjalisty zgłasza się do rejestracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport oraz kodem dostępu do skierowania/ skierowaniem.

 • Pacjent kontynuujący leczenie z innej poradni powinien posiadać kserokopie dokumentacji medycznej.

 • W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie historii choroby, stąd wymóg osobistego zgłoszenia się z dokumentami do rejestracji.

4. Ważne informacje.

 • Pacjent na zaplanowaną wizytę zgłasza się 5 min wcześniej z dokumentem potwierdzającym tożsamość, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba niepełnoletnia zgłasza się z opiekunem i książeczką zdrowia lub legitymacją szkolną.

 • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

5. Pacjent wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia:

 • podaje numer telefonu do kontaktu z pacjentem;

 • wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów diagnostycznych i leczenie;

 • zostaje poinformowany o przysługujących mu prawach oraz fakcie przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych oraz prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania;

 • wyraża zgodę na przekazywanie informacji o stanie zdrowia wskazanym osobom;

 • upoważnia osoby do dostępu do dokumentacji medycznej;

 • zostaje zapoznany z klauzulą informacyjną RODO.

6. Bez skierowania ze świadczeń w poradni korzystają (art. 57 ustawy*):

 • osoby chore na gruźlicę,

 • osoby zakażone wirusem HIV,

 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane,

 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych,

 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną,

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

7. Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,

 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

 • Kobiety w ciąży,

 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

8. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,

 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą
  z prowadzonej przez niego listy oczekujących,

 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszeni,

 • osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Procedury udzielania teleporad

 1. Teleporady są udzielane pacjentom, którzy kontynuują leczenie w poradni dermatologicznej

 2. Teleporady odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu

 3. Przed wizytą należy przesłać zdjęcia na wskazany adres email

 4. W ustalonym terminie (godzinie) wizyty należy być pod telefonem

 5. Pacjent powinien mieć przygotowany dokument, ponieważ będzie proszony o potwierdzenie swojej tożsamości numerem pesel

 6. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, powoduje anulowanie teleporady